bînôn
Band II, Spalte 71
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bînônAWB s. pînôn sw. v. II.

Information

Band II, Spalte 71

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: