bettesumbihang
Band I, Spalte 572
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bettesumbihang (?) m. a-(oder i-)St., nur
Gl. 3, 624, 10 (11. Jh.): Bettvorhang, lectisternia
(viell. zwei Wörter, aber vgl. Gröger, Ahd. u. as.
Komp.fuge 290). S. betti, umbihang. Ahd. Wb.
I, 934
.

Information

Band I, Spalte 572

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: