biwiffan
Band II, Spalte 141
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

biwiffan s. *biwîfan st. v. I.

Information

Band II, Spalte 141

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: