bremilî(n)
Band II, Spalte 318
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

bremilî(n) s. brâmilî(n) n. a-St.

Information

Band II, Spalte 318

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: