drouwen²
Band II, Spalte 806
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

drouwen²EWA s. drewen, drouwen sw. v. I.

Information

Band II, Spalte 806

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: