firsantî
Band III, Spalte 308
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firsantî f. īn-St., nur Gl. 2, 109, 26 f. (10.-
11. Jh.): Verbannung, demigratio. S. firsenten.
Vgl. firsentida. Splett, Ahd. Wb. I, 818 (fir-
senti); Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 284; Starck-
Wells 159; Schützeichel, Glossenwortschatz
VIII, 108.

Information

Band III, Spalte 308

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: