firsellen
Band III, Spalte 308
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firsellen s. firsellen sw. v. I. firsenken s. fir-
senken sw. v. I. firsenten s. firsenten sw. v. I.

Information

Band III, Spalte 308

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: