firwartên
Band III, Spalte 316
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firwartên s. firwartên sw. v. III.

Information

Band III, Spalte 316

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)