firwenten
Band III, Spalte 317
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firwenten s. firwenten sw. v. I. firwerdan s.
firwerdan st. v. III. *firwerdî s. firwertî f. īn-
St.

Information

Band III, Spalte 317

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: