*flockazzen
Band III, Spalte 404
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*flockazzen s. flogazzen sw. v. I.

Information

Band III, Spalte 404

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: