fnescôd
Band III, Spalte 431
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

fnescôdAWB m. a-St., nur Gl. 2, 153, 35 (12. Jh.):
Gähnen, oscitatio. S. fnescazzen, -ôd/-ôt.
Ahd. Wb. III, 1013; Splett, Ahd. Wb. I, 250;
Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 305; Starck-Wells
167; Schützeichel, Glossenwortschatz III, 228.

Information

Band III, Spalte 431

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: