fotot
Band III, Spalte 503
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

fotot s. fuolôn sw. v. II. *fouwen s. fewen
sw. v. I.

Information

Band III, Spalte 503

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: