*frîhalsî
Band III, Spalte 565
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*frîhalsî s. *frîhelsî f. īn-St.

Information

Band III, Spalte 565

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)