fulîn
Band III, Spalte 620
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

fulînAWB n. a-St. (Dimin.), ab dem 9. Jh., in Gl.
und bei Otfrid: Füllen, Fohlen, Eselsfüllen,
poledrus, pullus, pultrinus
Var.: f-, fo-, uu-,
w-, vö-, uo-, vivle. Mhd. vülîn, vûli,
vüln, vüle, vül, nhd. Füllen.

Ahd. Wb. III, 1320; Splett, Ahd. Wb. I, 255; Köbler,
Wb. d. ahd. Spr. 337; Schützeichel⁵ 143; Starck-Wells
182. 812; Schützeichel, Glossenwortschatz III, 325;
Graff III, 476; Schade 230; Lexer III, 561; Benecke
III, 366; Diefenbach, Gl. lat.-germ. 472 (pullus, pultri-
nus); Götz, Lat.-ahd.-nhd. Wb. 497 (poledrus). 540
(pullus, pultrinus); Dt. Wb. IV, 1, 1, 510 f.; Kluge²¹
223; Kluge²⁴ 321; Pfeifer, Et. Wb.² 362.

Dem Wort entsprechen: as. fulīn, mndd. völlen;
mndl. vōlen, vōlijn, vuelen, vo(u)llen, nndl.
veulen: < urgerm. *fulīna-, eine Ableitung mit
dem Tierjunge bezeichnenden Suffix urgerm.
*-īna- von *fulan- Füllen, Fohlen ( folo),
wobei *-īna- unmittelbar an den a-Stamm tritt
(vgl. etwa got. ahma Geist [< *aχman-] : ah-
meins [< *aχmīna-]; ae. felma Haut [< *fel-
man-] : filmen Häutchen [< *felmīna-]; vgl.
Krahe-Meid, Germ. Sprachwiss. III § 95).

Fick III (Germ.)⁴ 244; Holthausen, As. Wb. 23;
Lasch-Borchling, Mndd. Handwb. I, 1, 764 f.; Ver-
dam, Mndl. handwb. 728; Franck, Et. wb. d. ndl. taal²
740; Vries, Ndls. et. wb. 781.

S. folo, -în².

Information

Band III, Spalte 620

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: