giborgên
Band IV, Spalte 216
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giborgên s. giborgên sw. v. III.

Information

Band IV, Spalte 216

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)