gifaro
Band III, Spalte 73
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifaro s. gifaro adj. farobrûn s. brûnfaro
adj.

Information

Band III, Spalte 73

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: