giflehtida
Band III, Spalte 369
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giflehtida s. giflehtida f. ō-St. giflehtunga
s. giflehtunga f. ō-St.

Information

Band III, Spalte 369

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)