gikleiben
Band IV, Spalte 289
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gikleiben s. gikleiben sw. v. I. gikle-
nan s. giklenan st. v. V. giklenken s. giklen-
ken
sw. v. I. giklîban s. giklîban st. v. I.

Information

Band IV, Spalte 289

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)