giurspring
Band IV, Spalte 435
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giurspring? m./n. a-St., Gl. 3,282,56 (2
Hss., 12. oder 13. Jh. und Anfang des
13. Jh.s). 292,25 (12./13. Jh.): Ursprung; ori-
ficium
. S. gi-, urspring. Splett, Ahd. Wb. 1,
914; Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 462; Starck-
Wells 226.

Information

Band IV, Spalte 435

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: