hornizza
Band IV, Spalte 1145
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

hornizzaAWB f. ō-St., in Gl. seit dem
9./10. Jh.: Hornisse (Vespa crabro L.); cra-
bro
(nhd. Hornisse; mndd. hornte, hornente,
horntse; mndl. hornete; ae. hyrnetu). S. horn.
Vgl. hornuz. hornizzechAWB mhd. st. m., Gl.
3,89,24. 257,62 (beide SH, 12. oder 13. Jh.):
Hornisse; scabro (Vespa crabro L.). S.
horn. Vgl. hornuz. hornizzecheAWB? mhd.
st.sw. f., Gl. 3,257,62 (SH, Anfang des
13. Jh.s): Hornisse; scabro (Vespa crabro
L.). hornizzoAWB? m. n-St., Gl. 3,458,52
(11. Jh.): Hornisse; crabro (Vespa crabro
L.). Vgl. Neuß 1973: 102104; Klein 1977:
231. hornlîmAWB? m. a-St., Gl. 2,428,29/30
(Zeit unbekannt): Erdpech, Naturasphalt; bi-
tumen
(mhd. hornlîm, nhd. Hornleim Kno-
chenleim
). Für lat. bitumen wäre als ahd. In-
terpr. harz zu erwarten. Determinativkomp.
S. horn, lîm. hornlôsAWB adj., NBo: hornlos,
ohne Hörner; cornu evulsum
(nhd. hornlos;
ae. hornlēas). S. horn, -lôs. Ahd. Wb. 4,
1261 f.
; Splett, Ahd. Wb. 1, 402. 524; Köbler,
Wb. d. ahd. Spr. 562; Schützeichel⁶ 166;
Starck-Wells 285; Schützeichel, Glossenwort-
schatz 4, 390.

Information

Band IV, Spalte 1145

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata:
Referenziert in: