intbarônto
Band V, Spalte 120
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

intbarônto adv. (part.präs.), nur Gl.
2,167,66 (Anfang des 9. Jh.s, bair.): offen-
barend; detegendo
. S. intbarôn. Ahd. Wb.
1, 825
; Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 589; Schütz-
eichel, Glossenwortschatz 1, 271 (Beleg s. v.
intbarôn).

Information

Band V, Spalte 120

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: