unkundentlîh
Band V, Spalte 881
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

unkundentlîh s. unkundentlîh adj.

Information

Band V, Spalte 881

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: