urkundri
Band V, Spalte 879
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

urkundri s. urkundri m. ja-St.

Information

Band V, Spalte 879

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: