urkustfol
Band V, Spalte 937
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

urkustfol s. urkustfol adj. unkusti
s. unkusti adj. firkustida s. firkustida f.
ō-St.

Information

Band V, Spalte 937

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: