analouft
Volume V, Column 1467
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

analouft s. analouft m./f. i-St. saman-
louft s. samanlouft m./f. i-St. umbilouft s.
umbilouft m./f. i-St. zuolouft s. zuolouft
m./f. i-St.

Information

Volume V, Column 1467

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)