foragibreitit
Volume III, Column 473
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

foragibreititAWB part.-adj. s. forabreiten sw. v. I.

Information

Volume III, Column 473

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)

Lemma: