gireichen
Volume IV, Column 369
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

gireichen s. gireichen sw. v. I. gi-
reichôn s. gireichôn sw. v. II. gireinen s. gi-
reinen
sw. v. I. gireinôn s. gireinôn sw. v. II.

Information

Volume IV, Column 369

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)