gitouwen
Volume IV, Column 427
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

gitouwen s. gitouwen sw. v. I. gitra-
gan s. gitragan st. v. VI.

Information

Volume IV, Column 427

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)