hôlaht(i)
Volume IV, Column 1107
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

hôlaht(i) s. hôloht(i) adj. firholanlîh
s. firholanlîh adj. firholano s. firholano adv.
giholano s. giholano adv. holantar s. ho-
luntar
m. a-St. holantara s. holuntara f. n-
St.

Information

Volume IV, Column 1107

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)