einhenti
Volume IV, Column 958
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

einhenti s. einhenti adj. ja-St. gihenti
s. gihenti adj. ja-St. bihentîg s. bihentîg
adj. einhentîg s. einhentîg adj.

Information

Volume IV, Column 958

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)