gifehan
Volume IV, Column 248
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

gifehan s. gifehan st. v. V. gifêhen s.
gifêhen sw. v. I.

Information

Volume IV, Column 248

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)