gikleiben
Volume IV, Column 289
Symbol XML file TEI Symbol PDF file PDF Citation symbol Citation

gikleiben s. gikleiben sw. v. I. gikle-
nan s. giklenan st. v. V. giklenken s. giklen-
ken
sw. v. I. giklîban s. giklîban st. v. I.

Information

Volume IV, Column 289

Show print version
Citation symbol Citation
Symbol XML file Download (TEI)
Symbol PDF file Download (PDF)