abafirskaban
Band I, Spalte 8
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

abafirskaban st. v. s. skaban; abafirskutten
sw. v. s. skutten; abafirsnîdan st. v. s. snîdan;
abafirwerfan st. v. s. werfan.

Information

Band I, Spalte 8

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemmata: