*anahou
Band I, Spalte 229
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

*anahou m. wa-St., Gl. 2, 710, 34 (Hs. ana-
haf): Amboß, incudo (mhd. anehou; mndd. an-
houw; ae. onhēaw). S. ana, houwan. Vgl. ana-
bôz
. Ahd. Wb. I, 430; Starck-Wells 26.

Information

Band I, Spalte 229

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: