gifrôntî
Band III, Spalte 593
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gifrôntîAWB s. gifrôni f. īn-St. frôôn s. frawôn
sw. v. II.

Information

Band III, Spalte 593

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: