biruofan
Band II, Spalte 104
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

biruofan s. biruofan red. v. biruomen s. bi-
ruomen
sw. v. I. biruoren s. biruoren sw. v. I.

Information

Band II, Spalte 104

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)