brackin, -na
Band II, Spalte 275
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

brackin, -na s. breckin, -na f. jō-St.

Information

Band II, Spalte 275

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)