firdult
Band III, Spalte 283
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firdult f. i-St., nur Gl. 2, 51, 36 (9. Jh.): Er-
tragen, Erdulden, tolerantia
. S. firdolên, dult.
Ahd. Wb. II, 717; Splett, Ahd. Wb. I, 144;
Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 271; Starck-Wells
156; Schützeichel, Glossenwortschatz II, 314.

Information

Band III, Spalte 283

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: