firentidî
Band III, Spalte 283
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firentidî f. īn-St., nur Notker, W. Ps.: En-
de
(mhd. verendede). S. firentôn, -ida. Ahd.
Wb.
III, 308
.

Information

Band III, Spalte 283

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: