firermen
Band III, Spalte 283
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firermen s. firermen sw. v. I. firezzen s. fir-
ezzen
sw. v. I. firfâhan s. firfâhan red. v. fir-
fallan s. firfallan red. v. firfaran s. firfaran
st. v. VI.

Information

Band III, Spalte 283

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)