firslunta
Band III, Spalte 310
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

firslunta f. n-St.(?), Gl. 1, 371, 57 (12. Jh.):
das Verschlingen, devoratio. S. firslintan.
Splett, Ahd. Wb. I, 877; Köbler, Wb. d. ahd.
Spr. 287; Starck-Wells 809; Schützeichel,
Glossenwortschatz VIII, 459 (s. v. firslintan).

Information

Band III, Spalte 310

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: