fiscminza
Band III, Spalte 324
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

fiscminza f. (n-St.?), nur in Gl. seit dem
11./12. Jh.: Bachminze, mentastrum, calami-
tem (= calamintha, calamentum; vgl. Diefen-
bach, Gl. lat.-germ. 88), balsamita
(Mentha
aquatica L.) (mhd. vischminze, -munze, nhd.
Fischminze [Dt. Wb. III, 1687]). S. fisc, minza.
Ahd. Wb. III, 922; Splett, Ahd. Wb. I, 238.
626; Köbler, Wb. d. ahd. Spr. 296; Starck-
Wells 161. 809; Schützeichel, Glossenwort-
schatz III, 184 f.; Graff II, 819; Lexer III, 372;
Benecke II, 1, 186; Diefenbach, a. a. O. 67
(balsamita). 356 (ment[h]astrum). Marzell,
Wb. d. dt. Pflanzennamen III, 139 ff.; Fischer,
Mittelalt. Pflanzenkunde 275.

Information

Band III, Spalte 324

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma: