gibenten
Band IV, Spalte 209
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

gibenten ? s. gibenten (?) sw. v. I.

Information

Band IV, Spalte 209

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)