giknupfida
Band V, Spalte 660
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giknupfida s. giknupfida f. ō-St.
biknupfidi s. biknupfidi n. ja-St.

Information

Band V, Spalte 660

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)