intêrunga
Band II, Spalte 1151
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

intêrunga s. intêrunga f. ō-St.

Information

Band II, Spalte 1151

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)