krostala, krostila
Band V, Spalte 821
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

krostala, krostila s. krustala f. ōn-St.
krota f. ōn-St. s. kreta f. ō(n)-St.

Information

Band V, Spalte 821

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)