giblâsunga
Band II, Spalte 167
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

giblâsunga s. giblâsunga f. ō-St.

Information

Band II, Spalte 167

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)