zilôslîh
Band V, Spalte 1451
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

zilôslîh s. zilôslîh adj. unzilôslîh s.
unzilôslîh adj. unzilôslîcho s. unzilôslîcho
adv. irlôsnessî s. irlôsnessî f. īn-St. âlôs-
nîn s. âlôsanî f. īn-St.

Information

Band V, Spalte 1451

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)