fizzôn
Band III, Spalte 340
Symbol XML-Datei TEI Symbol PDF-Datei PDF Zitat-Symbol Zitieren

fizzônAWB sw. v. II s. fizza f. jō-St.

Information

Band III, Spalte 340

Zur Druckfassung
Zitat-Symbol Zitieren
Symbol XML-Datei Download (TEI)
Symbol PDF-Datei Download (PDF)

Lemma:
Referenziert in: